Khoresht / Stews

 • Sadaf Khoresh Ghormeh Sabzi | Herb & Bean Stew - 12 oz.

  Sadaf Khoresh Ghormeh Sabzi | Herb & Bean Stew - 12 oz.

  $7.99add to cart
 • Sadaf Khoresh Ghormeh Sabzi | Herb & Bean Stew - 32 oz.

  Sadaf Khoresh Ghormeh Sabzi | Herb & Bean Stew - 32 oz.

  $10.99add to cart
 • Sadaf Khoresh Gheimeh | Yellow Split Pea Stew - 12 oz.

  Sadaf Khoresh Gheimeh | Yellow Split Pea Stew - 12 oz.

  $7.99add to cart
 • Sadaf Khoresh Gheimeh | Yellow Split Pea Stew - 32 oz.

  Sadaf Khoresh Gheimeh | Yellow Split Pea Stew - 32 oz.

  $10.99add to cart
 • Sadaf Khoresh Karafs | Celery Stew - 12 oz.

  Sadaf Khoresh Karafs | Celery Stew - 12 oz.

  $7.99add to cart
 • Sadaf Khoresh Fesenjan | Walnut & Pomegranate Stew - 12 oz.

  Sadaf Khoresh Fesenjan | Walnut & Pomegranate Stew - 12 oz.

  $10.99add to cart
 • Sadaf Khoresh Fesenjan | Walnut & Pomegranate Stew - 32 oz.

  Sadaf Khoresh Fesenjan | Walnut & Pomegranate Stew - 32 oz.

  $19.99add to cart
 • Sadaf Khoresh Fesenjan | Pomegranate & Walnut Stew with Chicken - 20 oz.

  Sadaf Khoresh Fesenjan | Pomegranate & Walnut Stew with Chicken - 20 oz.

  Price: N/AIn Stores Only
 • Sadaf Khoresh Fesenjan | Chicken Pomegranate and Walnut Stew with Basmati Rice 15 oz.

  Sadaf Khoresh Fesenjan | Chicken Pomegranate and Walnut Stew with Basmati Rice 15 oz.

  Price: N/AIn Stores Only
 • Sadaf Khoresh Gheimeh | Beef and Yellow Split Pea Stew with Basmati Rice - 15 oz.

  Sadaf Khoresh Gheimeh | Beef and Yellow Split Pea Stew with Basmati Rice - 15 oz.

  Price: N/AIn Stores Only
 • Sadaf Khoresh Karafs | Beef, Celery and Herbs Stew with Basmati Rice - 15 oz.

  Sadaf Khoresh Karafs | Beef, Celery and Herbs Stew with Basmati Rice - 15 oz.

  Price: N/AIn Stores Only