Khoresht / Stews

 • Sadaf Khoresh Ghormeh Sabzi Herbs & Beans Casserole 12 oz.

  Sadaf Khoresh Ghormeh Sabzi Herbs & Beans Casserole 12 oz.

  $7.99add to cart
 • Sadaf Khoresh Ghormeh Sabzi 32 oz.

  Sadaf Khoresh Ghormeh Sabzi 32 oz.

  $10.99add to cart
 • Sadaf Khoresh Gheimeh Yellow Split Pea casserole 12 oz.

  Sadaf Khoresh Gheimeh Yellow Split Pea casserole 12 oz.

  $7.99add to cart
 • Sadaf Khoresh Gheimeh Yellow Split Pea Casserole 32 oz.

  Sadaf Khoresh Gheimeh Yellow Split Pea Casserole 32 oz.

  $10.99add to cart
 • Sadaf Khoresh Karafs Celery Casserole 12 oz.

  Sadaf Khoresh Karafs Celery Casserole 12 oz.

  $7.99add to cart
 • Sadaf Khoresh Fesenjan - Walnut & Pomegranate 12 oz.

  Sadaf Khoresh Fesenjan - Walnut & Pomegranate 12 oz.

  $8.99add to cart
 • Sadaf Khoresh Fesenjan - Walnut & Pomegranate 32 oz.

  Sadaf Khoresh Fesenjan - Walnut & Pomegranate 32 oz.

  $15.99add to cart
 • Sadaf Khoresh Fesenjan Stew with Chicken 20 oz.

  Sadaf Khoresh Fesenjan Stew with Chicken 20 oz.

  Price: N/AIn Stores Only
 • Sadaf Chicken Pomegranate and Walnut Stew with Basmati Rice 15 oz.

  Sadaf Chicken Pomegranate and Walnut Stew with Basmati Rice 15 oz.

  Price: N/AIn Stores Only
 • Sadaf Beef and Yellow Split Pea Stew with Basmati Rice 15 oz.

  Sadaf Beef and Yellow Split Pea Stew with Basmati Rice 15 oz.

  Price: N/AIn Stores Only
 • Sadaf Beef, Celery and Herbs Stew with Basmati Rice 15 oz.

  Sadaf Beef, Celery and Herbs Stew with Basmati Rice 15 oz.

  Price: N/AIn Stores Only